Begroting 2021
Het uitgangpunt voor de begroting 2021 zijn de baten en lasten van de stichting Bouviersupporters in 2020.
Toelichting bij enkele posten:

Lasten

Opvang en medische kosten: De kosten voor opvang en dierenarts voor honden die acuut uit een benarde situatie gehaald moet worden.
Donaties derden: Tegemoetkoming aan personen/organisaties die hoge ( medische) kosten hebben moeten maken voor hun herplaatser.
Vergoeding begeleiding en controles:  kosten voor begeleiding herplaatsingen, voor-  en nacontroles , ophalen en wegbrengen van honden naar een pension.
Kosten activiteiten zijn niet begroot vanwege de verwachting dat er ook in 2021 geen activiteiten gehouden kunnen worden.
Lustrum:  Door Covid-19 is de viering van het 10 jaar bestaan van de stichting niet doorgegaan vandaar dat er nu weer een reservering voor het vieren van het 10 jaar bestaan van de stichting op de begroting.

Baten
De donaties voor bemiddeling zijn afhankelijk van het aantal bemiddelde bouviers en de tevredenheid van de baasjes. Er worden gelukkig steeds minder bouviers ter bemiddeling aangeboden. De inkomsten uit de bemiddeling zullen dan ook afnemen.
Donaties diversen er zijn een aantal mensen die maandelijks een bedrag naar de stichting overmaken. Dit worden er steeds meer.
Er wordt geen rekening gehouden met donaties voor speciale gevallen.

Conclusie:
Ondanks het verwachte negatieve resultaat in 2021 blijven de opbrengsten en de liquide middelen voldoende, zodat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.

Aldus vastgesteld en ondertekend op 1 december 2020

de Voorzitter               de Secretaris                        de Penningmeester

J.R. Oltwater                 J.B.Mulder                                 D.Wijfjes
Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
Stichting Bouviersupporters 2010 - 2022