Beleidsplan 2012
Inleiding.

In oktober 2009 besloten een aantal dames om onder de naam Bouviersupporters te gaan bemiddelen bij de herplaatsing van bouviers waarvan de eigenaren, om uiteenlopende redenen, afscheid moesten nemen.
Deze bemiddeling zou gratis zijn teneinde de drempel voor de bemiddeling zo laag mogelijk te houden en de kans om de bouviers en hun eigenaren te helpen te maximaliseren.
De inkomsten dienden te worden verkregen uit donaties, alsmede kleinschalige incidentele activiteiten zoals boevenklassen, en dergelijke.

Voor algemene informatie en aanmelding werd gebruik gemaakt van een website.
Om meer bekendheid te geven aan de activiteiten werd periodiek een online Magazine uitgegeven, zogenaamde bouvierwandelingen, een trimclinic en een boevenklas georganiseerd en met een stand deelgenomen aan de NBC- dagen in Heteren. Voorts werden goede contacten opgebouwd met o.a. de Interessengemeinschaft Bouviers des Flandres.

Al snel na de start van de activiteiten bleek, dat met de bemiddeling in een behoefte werd voorzien en dat de werkzaamheden meer gestructureerd moesten worden aangepakt.
Besloten werd daartoe een stichting op te richten met een onbezoldigd bestuur en onbezoldigde medewerkers. Op 3 november 2010 werd de Stichting Bouviersupporters opgericht en op 15 december 2010 werden stichting en het driekoppig bestuur ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Enschede.

Inmiddels is er een goed lopende organisatie bestaande uit drie bestuursleden, één adviseur kynologie, twee medewerksters voor bemiddeling en publiciteit en een medewerkster voor de  ontwikkeling en het onderhoud van de website en de verzorging van het magazine.


De werkzaamheden in 2012.


De bemiddeling van herplaatsbouviers.

Dit blijft de belangrijkste activiteit waaraan de andere activiteiten dienstbaar zijn.

Belangrijke redenen om afstand te doen zijn overlijden baas, ziekte baas, komst kinderen, echtscheiding, de kosten van de verzorging niet meer op kunnen brengen, verhuizing, verkeerd ras gekozen, allergie, [bijt] incident en inbeslagneming.

In 2011 was de stichting betrokken bij de herplaatsing van 97 bouviers waarvan 53 bouviers uitsluitend door de tussenkomst van de stichting konden worden herplaatst.

Van maand tot maand is er sinds de start in oktober 2009 sprake van grote schommelingen in het aanbod en het herplaatsen van bouviers.

Het aantal afgegeven stambomen voor bouviers is gedaald van 2246 in 1997 tot 593 in 2010.
Naar het zich laat aanzien heeft deze ontwikkeling zich ook in 2011 doorgezet.
Alhoewel de stichting naast raszuivere bouviers ook kruisingen met minimaal 75% bouvierbloed bemiddelt moet er rekening mee worden gehouden, dat het aantal voor bemiddeling aangeboden bouviers gaat dalen. Of en in hoeverre de economische omstandigheden het aanbod van herplaatsbouviers zal doen toenemen is niet te voorspellen.

Juist in moeilijke economische omstandigheden is het belangrijk, dat eigenaren van bouviers die om die reden afstand van hun bouviers moeten doen de stichting weten te vinden.
Mede om die reden zullen de banden met de NBC en de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres worden aangehaald en getracht worden de samenwerking met de Nederlandse- en Belgische asielen en de Dierenbescherming te verbeteren.
Ook zal getracht worden om via de media meer bekendheid aan de werkzaamheden van de stichting te geven. Ook evenementen zoals bouvierwandelingen kunnen daarbij worden gebruikt zoals blijkt uit een verslag in TCtubantia van de midwinterwandeling op 17-12-2011.

De stichting beschikt over ervaren, deskundige en enthousiaste medewerkers en zal daardoor ook in 2012 in staat zijn bouviers en eigenaren bij herplaatsingen te helpen.

De rehabilitatie van probleembouviers.

In 2011 werden twee bouviers met gedragsproblemen, welke zonder intensieve training en begeleiding niet herplaatsbaar waren, gerehabiliteerd en uiteindelijk succesvol herplaatst.
De rehabilitatie van Neo was mogelijk dankzij de bijdragen van de oude baas en de nieuwe baas en de inzet van Bert Smallenbroek en de opvang in Winschoten.
De rehabilitatie van Oskar werd op voorspraak van de stichting overgenomen door de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres in Duitsland.
In 2012 zal in soortgelijke gevallen, die door de stichting als kansrijk worden beoordeeld, wederom een beroep worden gedaan op de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres.
De stichting treedt in dit soort gevallen derhalve hoofdzakelijk op als intermediair.


De website.

De website is in het laatste kwartaal van 2011 volledig opnieuw opgezet, toegankelijker gemaakt en voorzien van meer en nieuwe informatie.

Het beheer is in handen van een ervaren en creatieve medewerkster welke begin 2012 versterking zal krijgen van een door haar in te werken reservekracht.

De website wordt druk bezocht en is voor veel eigenaren die afstand willen doen van hun bouvier, mensen die een herplaatsbouvier zoeken en andere geïnteresseerden de entree tot de stichting en haar activiteiten.

Het Magazine en de nieuwsbrieven.

Het online Magazine zal in 2012 na afloop van ieder kwartaal uitkomen.
Met ingang van het Magazine nummer 25, dat op 4 januari 2012 is uitgekomen, zijn een geheel nieuwe lay-out en een vaste indeling in rubrieken ingevoerd waarmee de leesbaarheid en de informatievoorziening zijn verbeterd.
Door middel van zogenaamde korte Nieuwsbrieven zullen, als daar aanleiding toe bestaat, de contacten van onze stichting en de lezers van het Magazine op de hoogte worden gehouden.

Het Magazine en de Nieuwsbrieven worden aan ca 500 adressen toegezonden en dat aantal zal in de loop van 2012 verder groeien.

Diverse evenementen.

Door het organiseren van diverse evenementen tracht de stichting een zo groot mogelijke groep van bouviereigenaren, waaronder prominent de eigenaren van door haar bemiddeling herplaatste bouviers, aan zich te binden en tot ambassadeurs van de stichting te maken.

A. De wandelingen.

Gezien het grote succes van de midzomerwandelingen in juni en de midwinterwandelingen in december zullen deze ook in 2012 weer worden georganiseerd.

B. Trimclinics.

In 2012 zullen zo mogelijk twee trimclinics worden georganiseerd.
De eerste trimclinic wordt gehouden op 14 april 2012 in Leusden.

C. Boevenklassen.
In 2011 is voor het eerst een zogenaamde Boevenklas gehouden waarbij door een ervaren kynoloog en gedragskundige de deelnemende bouviers werden beoordeeld en de eigenaren praktische aanwijzingen en oefeningen kregen om beter met hun bouvier om te gaan.
Ook voor 2012 staat weer een boevenklas gepland.

D. Presentatie van de stichting de NBC- dagen.

In de voorgaande jaren was de stichting op deze bijeenkomsten vertegenwoordigd en heeft daarbij goede ervaringen opgedaan met het onderhouden en het leggen van nieuwe contacten met bouviereigenaren, fokkers en belangstellenden.
De stichting zal derhalve ook in 2012 vertegenwoordigd zijn op de bijeenkomsten die op 17 juni en 16 september in Heteren worden gehouden.

Inkomstenverwerving door de stichting.

De stichting is op grond van artikel 3 van haar statuten voor haar inkomsten afhankelijk van donaties, subsidies, schenkingen, erfstellingen, legaten, voor haar diensten verkregen vergoedingen en andere baten.

In 2011 had de stichting de navolgende inkomsten:

Voor 2012 zijn maatregelen genomen om degenen voor wie bouviers met succes worden bemiddeld te bewegen tot een donatie en vanaf 1 januari 2012 kan men tegen een donatie van minimaal € 30,= per jaar “ Vriend van de Stichting Bouviersupporters” worden.
In 2012 zullen waarschijnlijk twee trimklassen en één boevenklas worden georganiseerd.
De opbrengsten daarvan zullen naar verwachting totaal ongeveer € 500,= bedragen.

Getracht zal worden om in 2012 ook van andere organisaties en bedrijven donaties te krijgen.

Samengevat worden de ontvangsten voor 2012 begroot op:
Het beheer van het vermogen van de stichting.

Het vermogen van de stichting bestaat uit een rekening-courantsaldo bij de Rabobank en bedroeg
per 31 december 2011 € 1.465,=.
Aan de rekening-courant kan een spaarrekening worden gekoppeld waardoor enige rente-inkomsten kunnen worden gegenereerd. Het beheer zal ook wanneer er grotere donaties worden ontvangen defensief zijn, hetgeen betekent dat geen risico’s met aandelen, obligaties, derivaten, beleggingsfondsen, e.d. zullen worden genomen.

De besteding van het vermogen en de uitgaven van de stichting.

In 2011 betrof de grootste uitgave de nota ad € 472,89 van de notaris welke de oprichting van de stichting en de inschrijving in het handelsregister had verzorgd.
De overige uitgaven ad € 205,= betroffen internetkosten, reiskosten en diverse andere kosten.
Het bestuur en de medewerkers hebben in 2011 van hun reiskosten, telefoonkosten, kantoorkosten en consumpties slechts een deel aan de stichting in rekening gebracht.

In 2012 zullen naar het zich laat aanzien meer reiskosten en overige kosten moeten worden gemaakt en is het gezien de inkomensontwikkeling ook verantwoord de door het bestuur en medewerkers voor de stichting gemaakte kosten iets ruimhartiger te vergoeden.

Om echter ook in noodgevallen over middelen te beschikken om de eerste opvang en onderzoek van bouviers in nood te kunnen betalen zal het uitgavenbeleid van de stichting terughoudend dienen te blijven.

Bijeenkomsten bestuur en medewerkers.

Op 4 december 2011 heeft voor het eerst een bijeenkomst plaatsgevonden van bestuur en medewerkers gezamenlijk op basis van door bestuur en de medewerkers ingebrachte agendapunten en toelichtingen.
In een vergadering van het bestuur zijn de “ Uitgangspunten” en een Bestuursreglement vastgesteld en is de vergadering met de medewerkers voorbereid.
Na een gezamenlijke lunch met de medewerkers is in de daarop volgende bijeenkomst van bestuur en medewerkers een breed scala aan onderwerpen de revue gepasseerd en zijn besluiten genomen die inmiddels grotendeels ook zijn uitgevoerd.

Deze aanpak werd door alle betrokkenen als zeer vruchtbaar ervaren en besloten werd om in principe aan het einde van ieder kwartaal een soortgelijke bijeenkomst te houden.
De eerstvolgende bijeenkomst is gepland voor eind maart/ begin april 2012.

Vastgesteld, de medewerkers gehoord, in de bestuursvergadering ex artikel. 5.10 der statuten op 12 januari 2012 en ondertekend te Oosterhout / Leusden op 14 januari 2012.De voorzitter De secretaris


E.P van Nus Mr. A. Stobbe


Eenmalige schenking eind december van Vobra B.V. €   1.000,=
Netto- opbrengst boevenklas -      180,=
Fee bemiddeling bij trimklassen -        15,=
Diverse donaties van dankbare eigenaren -      790,=
Donaties bestuur en medewerkers -      155,=
Totaal €   2.140,=
Donaties van dankbare eigenaren voor geslaagde herplaatsingen €  1.000,=
Donaties van “ Vrienden” -     150,=
Netto- opbrengsten trimclinic en boevenklas -      500,=
€  1.650,=
Donaties bedrijven, etc. -       PM.
Totaal -   1.650,=
Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
© Stichting Bouviersupporters 2010 - 2022