Beleidsplan 2021
Inleiding

Als een stichting over de algemeen nut beogende instelling (ANBI-status) wil beschikken, moet er
een actueel beleidsplan zijn. Voor u ligt het beleidsplan 2016 t/m 2020 van de Stichting Bouviersupporters. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Bouviersupporters het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Sinds de oprichting van de stichting zijn we in beweging en ontwikkelen we ons. Dit heeft tot nieuwe inzichten geleid. Die inzichten hebben we verwerkt in ons beleidsplan.

Onder punt 1 is de doelstelling van de Stichting Bouviersupporters beschreven. Onder punt 2 is het beleid opgenomen. Punt 3 geeft een overzicht van de activiteiten van de Stichting Bouviersupporters. De communicatie wordt bij punt 4 toegelicht. Bij punt 5 komt de financiële structuur en het vermogensbeheer aan de orde.

1.Doelstelling

De Stichting Bouviersupporters zet zich actief in om voor bouviers waarvan de eigenaar, om uiteenlopende redenen, afstand moet doen een nieuw en geschikt thuis te vinden.
Daarvoor worden geen kosten in rekening gebracht, omdat voor ons het helpen van Bouviers en de mensen die Bouviers een goed leven willen geven voorop staat.

Zowel voor de bouvier als voor de oude en de nieuwe eigenaar is het belangrijk, dat de Bouvier vanuit zijn vertrouwde omgeving wordt herplaatst.
Omdat dat laatste niet altijd mogelijk is helpt de Stichting ook bij de herplaatsing vanuit de asielen.

2. Beleid

Door de jaren heen heeft de stichting veel geleerd en is het beleid hierop aangepast.

                      2.1    Aannamebeleid:
Alle Bouviers die ter herplaatsing worden aangeboden zijn bij stichting Bouviersupporters welkom. Wel zijn er beperkingen: Honden met ernstige gedrags- of gezondheidsproblemen worden eerst beoordeeld door een aan de stichting verbonden adviseur.

                      2.2    Plaatsingsbeleid:
Het plaatsingsbeleid is zorgvuldig en in het belang van de Bouvier en zijn toekomstige eigenaar. Beiden zijn niet gebaat als de plaatsing op een teleurstelling uitloopt. Stichting Bouviersupporters is geen partij in de herplaatsingovereenkomst tussen de huidige eigenaar en de nieuwe eigenaar. Zij geeft advies zoveel mogelijk aan de hand van de beschikbaar gestelde informatie, maar is niet verantwoordelijk voor de juistheid van die informatie, noch voor de opvolging van de adviezen. Stichting Bouviersupporters kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen die een herplaatsing met zich meebrengt.
De oude eigenaar beslist te allen tijde of de herplaatsing ook door gaat.
                     2.3    Nazorgbeleid:
Indien er problemen zijn met het gedrag van de Bouvier is het te allen tijde mogelijk om advies te krijgen van de medewerkers of van de aan de stichting verbonden gedragsdeskundige.
Volgt er een persoonlijk behandeltraject door deze deskundige, dan kan dat kosten met zich meebrengen.


3 .  Activiteiten

•Vanuit een onafhankelijke positie kosteloos bemiddelen bij het vinden van nieuwe baasjes voor Bouviers waarvan de oude baasjes, om uiteenlopende redenen afstand, moeten doen blijft de belangrijkste activiteit.

•Wij helpen mensen met vragen en problemen over de verzorging en het gedrag van hun hond. Door het geven van die informatie en adviezen proberen wij het afstaan van de hond zoveel mogelijk te voorkomen.

•Daarnaast geven wij ook begeleiding aan de nieuwe eigenaar.

•Ieder jaar maken wij een keuze welke evenementen wij gaan houden.
Op onze website onder Kalender vindt u de evenementen welke wij dat jaar organiseren of bij aanwezig zijn.

4.Communicatie

Stichting Bouviersupporters begint langzaam meer bekendheid te krijgen in Nederland. Steeds meer dierenasiels, fokkers en dierenartsen verwijzen potentiële  klanten door naar onze stichting. Om nog meer naamsbekendheid te krijgen voor een nog betere landelijke dekking zullen wij ons blijvend bekend moeten maken bij een breed publiek, van zowel potentiële klanten als potentiële aanvragers.

De Stichting Bouviersupporters  beschikt over haar eigen website (www.bouviersupporters.nl) waarop informatie is te vinden over onder andere de voor herplaatsing beschikbare particuliere en  asiel  Bouviers, de reeds herplaatste Bouviers, de stichting,  onze overige activiteiten en leuke weetjes. De website heeft gemiddeld 150 bezoekers per dag.

Daarnaast heeft de Stichting Bouviersupporters een eigen Facebook pagina waarop we algemene
informatie over de honden plaatsen.

Vijf keer per jaar wordt het Bouviersupporters Magazine per mail  verstuurd naar ongeveer               1200 E-mailadressen.

Eén maal per jaar versturen wij alle donateurs en Vrienden een nieuwsbrief.

In januari / februari van ieder jaar stellen wij een jaarverslag op over het voorgaande jaar. Deze jaarverslagen zijn op onze website terug te vinden.
 


5. Beheer en besteding van vermogen

De Stichting is voor de inkomsten afhankelijk van giften en donaties. Wij ontvangen donaties van oude en nieuwe baasjes voor de bemiddeling van hun Bouvier, Vrienden en van mensen die de Stichting een warm hart toedragen.

Het vermogen van de stichting staat op een veilige manier op de Rabobank. We doen niet aan
beleggingen of aan financiële producten waar risico’s aan verbonden zijn.

Het vermogen en de baten worden hoofdzakelijk besteed aan de door derden in rekening gebrachte kosten welke uit het bemiddelingswerk voortvloeien.
Daarnaast ondersteunt de stichting op incidentele basis door kleine donaties en betaling van bijvoorbeeld medische kosten andere ANBI- instellingen, zoals asielen en de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres bij hun werkzaamheden met betrekking tot de herplaatsing en rehabilitatie van bouviers.

Op grond van de statuten en de op 4 december 2012 vastgestelde Uitgangspunten genieten de bestuursleden, de adviseurs en de medewerkers geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben zij wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Zie ook de jaarverslagen op onze website.

In november van ieder jaar stellen wij een begroting op voor het komende jaar.

In januari / februari van ieder jaar stellen wij een jaarverslag op over het voorgaande jaar.

Het bestuur, team leden en de adviseurs ontvangen ieder jaar na afloop van ieder kwartaal een financieel verslag over het afgelopen kwartaal.Aldus vastgesteld en ondertekend op 21 februari 2021
Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
Stichting Bouviersupporters 2010 - 2022