Jaarverslag en Jaarrekening 2020
periode 1 januari t/m 31 december
Toelichting op de “ Staat van Baten en Lasten “.

De gelden werden aangewend in overeenstemming met de doelstelling.

Vergaderkosten is een nagekomen rekening uit 2019.

Donatie aan derden
Vergoedingen begeleiding en controles zijn de gemaakt kosten voor het begeleiden van de herplaatsing van Thijs en Spike. Voor begeleiding van Chiba en Nora zodat deze thuis konden blijven.

Donatie IG
Ben verbleef al een hele tijd in de Tannenhof. De stichting heeft hiervoor een vergoeding naar de IG overgemaakt.

Opvang en medische kosten:
In 2020 hebben er vijf honden in een opvang gezeten om vandaar uit herplaatst te worden.

Donaties aan derden:
Voor zes honden zijn er na herplaatsing noodzakelijke, maar hoge dierenartskosten gemaakt door hun nieuwe baasjes. Deze hebben vanuit de stichting een tegemoetkoming in de kosten gekregen.

Donatie Specifiek:
In december 2019 is een tegemoetkoming in de dierenartskosten voor Storm gedaan. De bazen hebben het nu financieel wat ruimer en hebben dat bedrag terug naar de stichting overgemaakt. Ze waren toen erg blij met de steun en hopen dat er op deze manier weer andere honden geholpen kunnen worden.

Donatie Diversen zijn de donaties die we ontvangen hebben van mensen die de Stichting een warm hart toedragen. Er zijn een aantal die periodiek een bedrag overmaken. Helaas zijn er een aantal mensen overleden uit wiens naam er nog een donatie gedaan is.


In 2020 zijn door de coronamaatregelen geen activiteiten geweest die voor inkomsten gezorgd zouden kunnen hebben, maar er zijn ook geen kosten voor gemaakt.

Voorwoord:

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de stichting Bouviersupporters.
Dit jaarverslag gaat in op de werkzaamheden van de stichting in 2020 en de stand van zaken betreffende de financiën.

2020.... wie had gedacht dat dit zo’n raar, bizar jaar zou worden.
We hadden op 25 oktober het 10-jarig bestaan van de stichting willen vieren, maar helaas gooide Covid-19 roet in het eten. Ook de andere activiteiten konden niet plaatsvinden.
De teamleden hebben elkaar het hele jaar niet fysiek gezien en hebben heel wat minder bouviers in herplaatsing gehad. Daar zijn we natuurlijk blij mee, maar we houden wel een beetje ons hart vast voor als alles straks weer “normaal” wordt.


Algemene informatie

Contactadres: Oostendorperweg 57 Z 7481 VE  Haaksbergen
Kamer van Koophandel nummer 51469820.
RSIN / Fiscaal nummer: 850034814
E-Mail : info@bouviersupporters.nl
Website: www.bouviersupporters.nl
Rabobank Enschede - Haaksbergen IBAN: NL82 RABO 0160 4492 86,

De Stichting Bouviersupporters is opgericht bij akte op drie november 2010 voor notaris mr. G.W. Rouwenhorst te Delden en is statutair gevestigd te Haaksbergen. De statuten zijn op zes februari 2019 gewijzigd. Voor de statuten klik hier.

Op grond van artikel 2 van haar statuten heeft de Stichting Bouviersupporters tot doel om:

A.  Om vanuit een onafhankelijke positie herplaats- en asielbouviers actief en kosteloos te bemiddelen. De stichting is nadrukkelijk geen partij bij de overeenkomst welke door haar bemiddeling tussen de oude en nieuwe eigenaar tot stand komt.
B.  Herplaatsbouviers tijdelijk voor rekening van de Stichting op te vangen, de herplaatsing van bouviers financieel te ondersteunen en ten behoeve van bemiddeling, zo nodig, vrijblijvende adviezen te geven.
C. Waar nodig samen te werken met verenigingen en stichtingen met soortgelijke doelstellingen, een en ander nadrukkelijk onder voorbehoud van de eigen onafhankelijkheid.
D. Voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Stichting Bouviersupporters is een non-profitorganisatie die als doel heeft om honden die, om welke reden dan ook, niet meer bij hun baasje(s) kunnen blijven op een veilige manier te herplaatsen.
Stichting Bouviersupporters zoekt voor een hond een baas die bekend is met het ras. De belangstellenden moeten een uitgebreide vragenlijst invullen over hun ervaring met honden, motivatie, gezinsomstandigheden, woonsituatie enzovoort. Daarnaast worden zij gescreend op hun goede bedoelingen met de hond. Met deze gegevens kunnen de bazen en de vrijwilligers van stichting Bouviersupporters nagaan welke kandidaat het meest geschikt is om het nieuwe baasje te worden van de te herplaatsen hond. Zo kan de herplaatser rekenen op het beste nieuwe thuis.

Vanuit haar grote betrokkenheid bij zowel de bouviers als hun baasjes verricht de stichting deze bemiddeling gratis.

Graag stellen wij de mensen achter onze stichting aan u voor:
(Er zijn in 2020 geen wisselingen geweest.)

Het bestuur
Voorzitter : Jantina Oltwater
Secretaris: Janny  Mulder.
Penningmeester:  Dorine Wijfjes.

Medewerkers.
Marian van Es.
Ruby Umlauf von Biberfort.
Mascha Timmer.
Paulien van de Sluis.

Adviseurs
Diergeneeskundig adviseur Anoek Schipper.
Juridisch adviseur Mr. A. Stobbe.
Kynologisch adviseur Bert Smallenbroek

Activiteiten

Vanwege alle coronamaatregelen die er in 2020 waren zijn er geen activiteiten geweest. 

Communicatie
Stichting Bouviersupporters maakt van verschillende middelen en/of mogelijkheden gebruik haar doelstellingen en werkzaamheden daarvan afgeleid onder de aandacht van derden te brengen.

1. Magazine : In 2020 is het Bouviersupporters Magazine zes keer verschenen. In het magazine werden actuele zaken opgenomen, stukjes geplaatst over onze herplaatsers en verslagen van evenementen gemaakt. Ook werden er zaken vermeld die op een of andere wijze de moeite waard zijn om te vermelden.

2. Internet :
Onze website www. bouviersupporters.nl is een gebruiksvriendelijke site waarop voortdurend inzicht gegeven wordt in de doelstellingen en werkzaamheden van de stichting. Er staan de honden vermeld die in een asiel zitten of via de stichting op zoek naar een nieuw baasje zijn. Via deze site geeft de stichting een zo actueel en transparant mogelijk overzicht van alle zaken en inzicht in behaalde resultaten. Waar mogelijk vermelden wij links naar andere websites.


3. Sociale media: Hier worden honden op gezet die een nieuwe baas zoeken en op deze pagina kunnen wij onze activiteiten delen. Veel mensen delen en liken deze berichten, waardoor er een groot publiek bereikt wordt.

Ook hebben we een Facebookpagina ‘ Vrienden stichting bouviersupporters’ aangemaakt in 2016. Dit is een besloten groep waar mensen, die lid zijn, terecht kunnen met hun vragen, opmerkingen en alles wat zij verder willen delen. Inmiddels zijn er 594 leden. Wij worden elke keer blij van het lezen van die berichten!
Tevens  is er een Facebookpagina herplaatsing bouviers aangemaakt. Op deze pagina staan alleen de beschikbare bouviers.

De bemiddeling in 2020.

Het werk wat wij doen is niet altijd een feestje. Vaak komen er hele verdrietige verhalen voorbij waardoor mensen de beslissing van herplaatsing moeten nemen.
Soms is het zo dat de mensen een boef aanschaffen en deze niet meer aankunnen, maar meestal is er een diepere verdrietige reden om de beslissing te nemen hun hond te herplaatsen.
Soms is de reden dat het baasje ernstig ziek is en een heel traject van behandelingen moet ondergaan en soms weet het baasje dat hij of zij niet meer lang te leven heeft. Dan rest hen alleen nog een ander goed thuis voor hun trouwste vriend te zoeken.

Het aantal bemiddelingen in 2020.

In 2020 hebben er 29 Bouviers op de website gestaan. Daarvan zijn er 22 direct door de stichting bemiddeld en twee honden zijn er thuis gebleven. 1 hond is door de eigenaar ingeslapen. 3 honden zijn door het asiel waar zij zaten geplaatst en 1 hond is door Bouvier in Not geplaatst.

De hierna opgenomen grafiek geeft in staafdiagram weer de gegevens uit de gebruikte tabel 1 , waardoor een duidelijker beeld ontstaat over het aantal herplaatsingen over het jaar.
Evaluatie overige geplande activiteiten

Deze zijn door de coronamaatregelen niet doorgegaan.


Samenwerking

We delen lief en leed, vreugde en tranen en springen in de bres met elkaar om een verschil te maken voor de bouviers in deze wereld.

We kregen veel vragen om tips, training en allerhande opvoedtips.
Gelukkig hebben we de kynologisch adviseur Bert Smallenbroek van Kynologie Kolham die mensen ook met raad en daad bij kan staan.
In 99% van de gevallen gaat dat helemaal goed, echter in sommige gevallen blijkt, na een gewenningsperiode en/of  training, dat het toch niet zo goed gaat als gehoopt of veranderen de omstandigheden bij de nieuwe baas zo dat er toch weer een nieuw thuis gezocht moet worden.

De samenwerking met de Boe4 .

Per 1 juni 2019 verzorgt Stichting Bouviersupporters ook de herplaatsingen voor de rasvereniging Boe4.  Boe4 verwijst mensen die op zoek naar een herplaatser zijn, of hun hond willen herplaatsen, door naar de stichting en de stichting verwijst mensen die op zoek naar een pup zijn door naar Boe4.


De samenwerking met de NBC
.
De NBC verwijst mensen die op zoek naar een herplaatser zijn, of hun hond willen herplaatsen, door naar de stichting en de stichting verwijst mensen die op zoek naar een pup zijn door naar de NBC.

Vooruitblik 2021

Ons allerbelangrijkste doel is en blijft natuurlijk het bemiddelen van bouviers die om wat voor reden dan ook niet bij hun eigenaar kunnen blijven.
Wij hopen dat de ontwikkeling rondom de corona zo zullen worden dat er als nog een wandeling georganiseerd kan worden.


Financieel jaarverslag 2020.

Inleiding

In 2020 is er via donaties voor de bemiddeling, giften, rente en activiteiten totaal € 4.685,94 ontvangen en van dit bedrag is € 2.637,07 uitgegeven. Het verschil tussen baten en lasten (inkomsten en uitgaven) bedraagt positief € 2.050,56.
Per 31 december 2020 bedraagt het eigen vermogen van de stichting € 20.390,87 op een balanstotaal van € 20.407,45.

De minimale kosten die wij als stichting maken voor promotie doeleinden en communicatie (telefoon, websites en drukwerk) zijn vanaf 2012 volledig inzichtelijk en transparant opgenomen op onze website.

In 2020 hebben de bestuursleden, de adviseur en de medewerkers, net als in eerdere jaren, geen beloningen voor hun werkzaamheden ontvangen. Wel zijn de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en gedeclareerde kosten vergoed
.

Financiën 2020

Aldus vastgesteld en ondertekend op 21 februari 2021
 
Zoals uit de bovenstaande grafiek blijkt bestaat 16% van de kosten uit vergoeding voor begeleiding van herplaatsingen en controles en zijn de donaties aan derden 46%. De kosten voor opvang en betaalde medische kosten zijn 10%. De kosten voor websites, telefoon, bank, porto- en kantoorkosten zonder welke de stichting niet kan functioneren bedroegen 20% van de uitgaven. De donatie aan de IG waren 8% van de uitgaven.

Evaluatie 2020.

De financiële positie blijft zeer sterk en de kosten van de organisatie blijven, dankzij het feit dat bestuur en medewerksters hun werk zonder vergoeding voor hun werkzaamheden verrichten, zeer beperkt.

Daardoor is het mogelijk, dat de stichting de inmiddels zeer aanzienlijke inkomsten van de stichting grotendeels kunnen aanwenden voor opvang en medische kosten van bouviers en donaties voor hulp aan bouviers aan derden.

De inkomsten in 2020 bedroegen € 4.685,94 tegen begroot € 7.565,00.
De kosten in 2020 bedroegen € 2.637,07 tegen begroot € 5.250,00.
Het resultaat in 2020 bedroeg € 2.050,56 tegen begroot -€ 2315,00.
(In de begroting 2020 was er een bedrag voor de viering van het 10 jarige bestaan opgenomen. Deze dag kon niet door gaan. Vandaar dat de kosten veel lager dan begroot zijn.)

Per 31 december 2020 bedraagt het eigen vermogen van de stichting € 20.390,87 op een balanstotaal van € 20.407,45.

Het banksaldo en het eigen vermogen tonen een stijgende lijn en het financiële resultaat is alleszins bevredigend. De liquide middelen en het eigen vermogen zijn ruim voldoende zodat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen.
Voorzitter Secretaris Penningmeester
J. Oltwater J. Mulder   D. Wijfjes                         
9 ziekte / overlijden van baas
5 gedrag van de hond naar aanwezige kinderen / dieren / bezoek
2 verhuizing
3 scheiding  / tijdgebrek / veranderde levensomstandigheden
3 het hebben van een bouvier onderschat door de eigenaar
   
De redenen van afstand van de 22 honden die in 2020 door Stichting Bouviersupporters bemiddeld zijn, waren:
Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
© Stichting Bouviersupporters 2010 - 2022