Jaarverslag en Jaarrekening 2021
periode 1 januari t/m 31 december
De gelden werden aangewend in overeenstemming met de doelstelling.

De Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres is niet meer actief in het bemiddelen van bouviers. Daarom is de post Donaties IG van de staat van baten en lasten gehaald. Mochten zij weer actief gaan bemiddelen en een financiële ondersteuning nodig hebben dan komt deze post weer terug.

Toelichting op de “ Staat van Baten en Lasten “.


Lasten

Vergaderkosten: Geen. Er zijn geen bijeenkomsten geweest.

Promotiekosten zijn gemaakte kosten voor de kleine attentie die mensen ontvangen wanneer zij een donatie overmaken.

Vergoedingen begeleiding en controles zijn de gemaakt kosten voor het begeleiden van de herplaatsingen, ophalen en wegbrengen van Beau, Banjer en Skye.

Opvang en medische kosten voor  Beau, Banjer, Abel , Kody en Skye.

  Donaties aan derden: Een bijdrage aan de euthanasie van een hond.

Baten

Donatie Diversen zijn de donaties die we ontvangen hebben van mensen die de Stichting een warm hart toedragen. Waarvoor hartelijk dank.

Donatie Specifiek:
Ontvangen donaties voor Skye en van de oude eigenaren van Kody als tegemoetkoming in de kosten voor de opvang.

In 2021 zijn door de coronamaatregelen geen activiteiten geweest die voor inkomsten gezorgd zouden kunnen hebben, maar er zijn ook geen kosten voor gemaakt.

Voorwoord:

Dit jaarverslag gaat in op de werkzaamheden van de stichting in 2021 en de stand van zaken betreffende de financiën.

Ook in 2021 bleef Nederland in de greep van Corona en alle maatregelen.
We stonden klaar voor mensen die door ziekte niet meer voor hun bouvier konden zorgen, maar gelukkig hoefde daar geen gebruik van gemaakt te worden.

We hadden in 2021 het 10-jarig bestaan van de stichting (in 2020) alsnog willen vieren, maar helaas gooide Covid-19 ook dit jaar weer roet in het eten. Ook de andere activiteiten konden niet plaatsvinden en de teamleden hebben elkaar het hele jaar niet fysiek gezien.

Toch heeft deze Coronaperiode ook positieve dingen gebracht. Zoals het feit dat er het afgelopen jaar aanzienlijk minder bouviers ter bemiddeling zijn aangeboden. Wat de precieze reden hiervan is blijft gissen, maar de verwachting is dat het te maken heeft met het minder ‘uithuizig’ zijn waardoor er meer tijd en energie was voor de zorg van de honden.

Bijzonder was dat de vraag naar honden in het afgelopen jaar juist hoog was.

Algemene informatie

Contactadres: Oostendorperweg 57 Z 7481 VE  Haaksbergen
Kamer van Koophandel nummer 51469820.
RSIN / Fiscaal nummer: 850034814
E-Mail : info@bouviersupporters.nl
Website: www.bouviersupporters.nl
Rabobank Enschede - Haaksbergen IBAN: NL82 RABO 0160 4492 86,

De Stichting Bouviersupporters is opgericht bij akte op drie november 2010 voor notaris mr. G.W. Rouwenhorst te Delden en is statutair gevestigd te Haaksbergen. De statuten zijn op zes februari 2019 gewijzigd. Voor de statuten klik hier.

Op grond van artikel 2 van haar statuten heeft de Stichting Bouviersupporters tot doel om:

A.  Vanuit een onafhankelijke positie herplaats- en asielbouviers actief en kosteloos te bemiddelen. De stichting is nadrukkelijk geen partij bij de overeenkomst welke door haar bemiddeling tussen de oude en nieuwe eigenaar tot stand komt.
B.  Herplaatsbouviers tijdelijk voor rekening van de Stichting op te vangen, de herplaatsing van bouviers financieel te ondersteunen en ten behoeve van bemiddeling, zo nodig, vrijblijvende adviezen te geven.
C. Waar nodig samen te werken met verenigingen en stichtingen met soortgelijke doelstellingen, een en ander nadrukkelijk onder voorbehoud van de eigen onafhankelijkheid.
D. Voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Stichting Bouviersupporters is een non-profitorganisatie die als doel heeft om honden die, om welke reden dan ook, niet meer bij hun baasje(s) kunnen blijven op een veilige manier te herplaatsen.
Stichting Bouviersupporters zoekt voor een hond een baas die bekend is met het ras bouvier. De belangstellenden moeten een uitgebreide vragenlijst invullen over hun ervaring met bouviers, motivatie, gezinsomstandigheden, woonsituatie enzovoort. Daarnaast worden zij gescreend op hun goede bedoelingen met de hond. Met deze gegevens kunnen de bazen en het team van stichting Bouviersupporters nagaan welke kandidaat het meest geschikt is om het nieuwe baasje te worden van de te herplaatsen bouvier. Zo kan de herplaatser rekenen op het beste nieuwe thuis.

Vanuit haar grote betrokkenheid bij zowel de bouviers als hun baasjes verricht de stichting deze bemiddeling gratis.
Graag stellen wij de mensen achter onze stichting aan u voor:
(Er zijn in 2021 geen wisselingen geweest.)

Het bestuur
Voorzitter : Jantina Oltwater
Secretaris: Janny  Mulder.
Penningmeester:  Dorine Wijfjes.

Medewerkers.
Marian van Es.
Ruby Umlauf von Biberfort.
Mascha Timmer.
Paulien van de Sluis.

Adviseurs
Diergeneeskundig adviseur Anoek Schipper.
Juridisch adviseur Mr. A. Stobbe.
Kynologisch adviseur Bert Smallenbroek

In 2021 zijn J.Oltwater en D. Wijfjes voor 5 jaar herbenoemd als Voorzitter en Penningmeester van de stichting. De termijn, van 5 jaar, van de secretaris van de stichting loopt af in 2022. De huidige secretaris heeft te kennen gegeven dat zij niet meer herbenoemd wil worden zodat wij op zoek moeten naar een nieuwe secretaris.

Soms zijn de omstandigheden waarom de bouvier herplaatst moet worden zo dringend dat de hond niet thuis kan blijven. Dan zijn we aangewezen op noodopvang of plaatsing in een gastgezin. In 2021 zijn er 5 honden geweest die op kosten van de stichting in een opvang of gastgezin hebben verbleven. Drie honden zijn geplaatst
en doen het geweldig. Er worden hele fijne berichten over hen ontvangen. De bazen zijn blij dat zij voor hen mogen zorgen en hopen dit nog heel lang te mogen doen. Om medische reden moesten er helaas 2 worden geëuthanaseerd. 

We krijgen veel mailtjes en berichtjes van mensen die zo ontzettend blij zijn met hun nieuwe hond, die een maatje voor het leven hebben gevonden en een bijzondere band hebben opgebouwd met deze honden. Maar ook van hun voormalige baasjes die, ondanks hun verdriet, blij zijn dat hun hond weer een goed nieuw thuis gevonden heeft.

Ook na de herplaatsing zijn wij beschikbaar voor vragen en adviezen over de nieuwe hond.
Wij verwijzen regelmatig door naar onze hondengedragstherapeuten, zodat zij kunnen helpen om de situatie in goede banen te leiden.
Al van voor de oprichting van Stichting Bouviersupporters in 2010 hebben we een samenwerking met Bert Smallenbroek van Kynologie Kolham. Door zijn inspanningen zijn er een heel aantal honden gerehabiliteerd en zij hebben nu een goed leven bij hun (nieuwe) bazen.
Op onze website onder projecten kunt u daar verslagen met filmpjes van vinden. Ook heeft hij vele mensen geholpen zodat hun hond lekker thuis kon blijven.

Wij blijven natuurlijk met Bert samenwerken, maar doordat hij het heel druk heeft en niet heel Nederland kan bezoeken zijn we ook de samenwerking met Ruud Stap van Stapvoorhonden aangegaan.

Ruud is al bij een aantal mensen op bezoek geweest en heeft hen zo geholpen dat zij het weer helemaal zagen zitten met hun hond. Hij heeft met Banjer getraind die in het DOC Enschede verbleef.
Helaas is Banjer op medische gronden geëuthanaseerd. .

In 2021 is er via donaties voor de bemiddeling, giften en rente totaal € 4.981,77 ontvangen en van dit bedrag is € 4.778,48 uitgegeven. Het verschil tussen baten en lasten (inkomsten en uitgaven) bedraagt positief
€ 193,29.
Per 31 december 2021 bedraagt het eigen vermogen van de stichting € 20.584,16 op een balanstotaal van
€ 20.601,26

Evaluatie geplande activiteiten

Vanwege alle coronamaatregelen die er in 2021 waren zijn er geen fysieke vergaderingen geweest.
De vergaderingen zijn nu via Zoom gegaan. Verder zijn alle geplande activiteiten afgelast
.

Communicatie


Stichting Bouviersupporters maakt van verschillende middelen en/of mogelijkheden gebruik haar doelstellingen en werkzaamheden daarvan afgeleid onder de aandacht van derden te brengen.

1. Magazine: In 2021 is het online Bouviersupporters Magazine zes keer verschenen. In het magazine werden actuele zaken opgenomen, stukjes geplaatst over onze herplaatsers en verslagen van evenementen gemaakt. Ook werden er zaken vermeld die op een of andere wijze de moeite waard zijn om te vermelden.

2. Internet:
Onze website www. bouviersupporters.nl is een gebruiksvriendelijke site waarop voortdurend inzicht gegeven wordt in de doelstellingen en werkzaamheden van de stichting. Er staan de honden vermeld die in een asiel zitten of via de stichting op zoek naar een nieuw baasje zijn. Via deze site geeft de stichting een zo actueel en transparant mogelijk overzicht van alle zaken en inzicht in behaalde resultaten. Waar mogelijk vermelden wij links naar andere websites.

3. Sociale media:
Facebook: Hier worden honden op gezet die een nieuwe baas zoeken en op deze pagina
kunnen wij onze activiteiten delen.

Veel mensen delen en liken deze berichten, waardoor er een groot publiek bereikt wordt.

In 2016 is er een Facebookpagina ‘ Vrienden stichting bouviersupporters’ aangemaakt. Dit is een besloten groep waar mensen, die lid zijn, terecht kunnen met hun vragen, opmerkingen en alles wat zij verder willen delen. In 2021 waren er 627 leden.
Ook is er een Facebookpagina herplaatsing bouviers aangemaakt. Op deze pagina staan alleen de beschikbare bouviers.


Bemiddeling in 2021

Stichting Bouviersupporters is in het leven geroepen om bouviers die, om uiteenlopende redenen niet meer bij de huidige baasjes kunnen blijven wonen, te helpen een nieuw thuis te vinden. Dat kan zijn door bijvoorbeeld ziekte van de baas, overlijden, echtscheiding of andere verdrietige omstandigheden. Dan rest hen alleen nog een ander goed thuis voor hun trouwste vriend te zoeken. Daar staan we voor en daar ligt ons hart.

Wat ons echt zorgen baart zijn de bouviers die de laatste tijd in 2021 bij ons of andere organisaties aangemeld werden. En dat zijn de bouviers met gedragsproblemen, bijtincidenten en zelfs bouviers die zich tegen de eigen baas keren. Wat gaat er mis?
We proberen al een aantal jaren onder de aandacht te brengen dat er 2 'soorten' bouviers zijn, de werklijn en de showlijn. En dat verschil is groot. Zowel qua uiterlijk (niet altijd even goed zichtbaar), maar vooral qua gedrag, temperament en wat ze nodig hebben aan uitdaging en beweging.

En op de een of andere manier wordt dit niet goed gecommuniceerd of zelfs ontkend aan potentiële pup kopers. Met soms desastreuze en hartverscheurende gevolgen. En moet of kan je deze honden überhaupt herplaatsen? Makkelijk is het in ieder geval niet, zo niet onmogelijk.

We hebben absoluut niks tegen de werklijn, ook dat zijn geweldige honden voor de juiste baas, maar het is de taak van de fokker om mensen goed voor te lichten. Wanneer je een vloerkleed gewend bent en je krijgt opeens een mechelse herder met een bouvier jasje, die altijd aan staat en heel veel uitdaging nodig heeft, dan kan je tegen grote problemen aanlopen. En dat merkten we de laatste tijd weer wekelijks.

Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die het er niet mee eens zijn, een bouvier is een bouvier, maar na ruim 13 jaar bouviers bemiddelen is het voor ons wel duidelijk dat er wel degelijk grote verschillen zijn.

In 99% van de gevallen gaat de bemiddeling helemaal goed, echter in sommige gevallen blijkt, na een gewenningsperiode en/of  training, dat het toch niet zo goed gaat als gehoopt of veranderen de omstandigheden bij de nieuwe baas zo dat er toch weer een nieuw thuis gezocht moet worden.

Twee bemiddelingen zullen wij hier nog vermelden:
De eerste is die van Banjer.

Banjer heeft in zijn leven al veel meegemaakt. Uit het nest kwam hij bij een handelaar terecht. De mensen die hem daar gekocht hebben gingen scheiden. Via marktplaats kwam Banjer bij wat oudere mensen. Vanwege ziekte moesten zij hem weer afstaan.
Bij de baas waar hij daarna kwam heeft hij een aanvaring met een andere hond gehad en moest hij op stel en sprong weer weg.
Banjer is in 2019 herplaatst en nu heeft het noodlot toegeslagen: zijn is baas overleden. De nabestaanden kunnen hem niet houden. Daarom is hij naar een van onze opvangadressen gebracht.
Omdat het daar niet goed met hem ging hebben we hen naar het dierenopvangcentrum en pension DOC Enschede gebracht, waar Jantina ook vrijwilliger is, werken zeer ervaren mensen en hier kan er meer aandacht besteed worden aan het trekken aan de riem. Banjer werd verder door het DOC bemiddeld.

Omdat Banjer mank liep zijn er röntgenfoto's gemaakt. Hij bleek een teen gebroken te hebben en ook zagen zijn heupen er niet goed uit. Er was hoop dat zijn teen  met rust zou herstellen, helaas hebben zij een maand later moeten beslissen om Banjer om medische reden te euthanaseren. Zijn heup schoot er steeds uit en zijn teen heelde niet. Hij had veel pijn. Het was het niet dierwaardig meer....

De tweede is Skye.
Skye werd in oktober 2021 bij ons ter bemiddeling aangemeld. De baas van Skye was, vanwege gezondheidsproblemen en andere verdrietige omstandigheden niet meer in staat om voor Skye te zorgen. En zorg was iets wat Skye op korte termijn hard nodig had. Dus voordat we op zoek konden gaan naar een nieuw thuis voor deze grote vriendelijke reus, moest hij als eerste door een dierenarts nagekeken worden. Want er waren een aantal zorgwekkende klachten waaronder een hele slechte vacht met kale plekken en korsten en oorproblemen. Skye werd liefdevol opgenomen in een huiselijke opvang.
Na verschillende bezoeken aan dierenartsen bleek zijn gezondheid nog slechter dan verwacht. Skye kreeg de diagnose DCM. (Dilaterende Cardiomyopathie) en hartfalen met daarnaast een slechte functie van zijn schildklier.
Hij had nog ongeveer 3 maanden te leven en heel misschien, in een extreem uitzonderlijk geval 6 maanden.
Houden van is ook loslaten en dat is wat we hebben op 17 november moeten doen met Skye. We hadden hem de wereld en meer gegund, maar het mocht niet zo zijn. De nieuwe medicatie deed niet waar we op gehoopt hadden en hij ging achteruit.
Skye is gecremeerd en is uitgestrooid op de plek waar hij de afgelopen weken nog ontzettend heeft genoten.

Het aantal bemiddelingen in 2021.


In 2021 hebben er 20 Bouviers op de website gestaan. Daarvan zijn er 13 direct door de stichting bemiddeld en twee honden zijn er thuis gebleven. 1 hond is door de eigenaar ingeslapen, 1 door de dierenopvang en 1 door Stichting Bouviersupporters. Voor 2 honden heeft de eigenaar een nieuwe baas gevonden.
De hierna opgenomen grafiek geeft in staafdiagram weer de gegevens uit de gebruikte tabel 1, waardoor een duidelijker beeld ontstaat over het aantal herplaatsingen over het jaar.
Financieel jaarverslag 2021.

Inleiding

De financiële administratie wordt door de penningmeester bijgehouden waardoor alle verrichtingen met mogelijke financiële consequenties direct zichtbaar zijn. Door de penningmeester wordt
éénmaal per kwartaal een financieel overzicht gemaakt en ter informatie aan de bestuursleden en medewerkers gestuurd. Grotere uitgaven worden altijd binnen het bestuur en team overlegd en pas na unanieme goedkeuring gedaan.

Het vermogen en de baten worden hoofdzakelijk besteed aan de door derden in rekening gebrachte kosten welke uit het bemiddelingswerk voortvloeien en aan de opvang van bouviers die door omstandigheden meteen uit die situatie gehaald moeten worden.
Daarnaast ondersteunt de stichting op incidentele basis middels kleine tegemoetkomingen in medische kosten eigenaren van voormalige herplaatsers. 

In 2021 is er via donaties voor de bemiddeling, giften en rente totaal € 4.981,77 ontvangen en van dit bedrag is € 4.778,48 uitgegeven. Het verschil tussen baten en lasten (inkomsten en uitgaven) bedraagt € 193,29.
Per 31 december 2021 bedraagt het eigen vermogen van de stichting € 20.584,16 op een balanstotaal van
€ 20.601,26.

De minimale kosten die wij als stichting maken voor promotie doeleinden en communicatie (telefoon, websites en drukwerk) zijn vanaf 2012 volledig inzichtelijk en transparant opgenomen op onze website.

In 2021 hebben de bestuursleden, de adviseur en de medewerkers, net als in eerdere jaren, geen beloningen voor hun werkzaamheden ontvangen. Wel zijn de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en gedeclareerde kosten vergoed.


Financiën 2021
Aldus vastgesteld en ondertekend op 20 februari 2022
 
Voorzitter Secretaris Penningmeester
J. Oltwater J. Mulder   D. Wijfjes                         
3 ziekte / overlijden van baas
4 gedrag van de hond naar aanwezige kinderen / dieren / bezoek
1 verhuizing
3 het hebben van een bouvier is onderschat door de eigenaar
1 niet fokgeschik
1 inbeslagname
De redenen van afstand van de 13 honden die in 2021 door Stichting Bouviersupporters bemiddeld zijn, waren:
Samenwerking
Wij zijn vrijwilligers en ons hart gaat uit naar dieren, met name de bouvier. Die zit in ons DNA. Wij cijferen ons privé regelmatig weg om belangeloos te helpen wanneer het nodig is. Wij bestaan niet uit één persoon. Wij zijn namelijk met zeven personen! Samen hebben we honderden jaren bouvierervaring. Wij overleggen, wij beslissen democratisch en wij knokken voor de boef die in nood zit. Dit doen we al ruim 11 jaar. En, hoe bijzonder is dat, wij hebben nooit, maar dan ook nooit problemen met elkaar.
We delen lief en leed, vreugde en tranen en springen in de bres met elkaar om een verschil te maken voor de bouviers in deze wereld.

De samenwerking met de Boe4 .
Per 1 juni 2019 verzorgt Stichting Bouviersupporters ook de herplaatsingen voor de rasvereniging Boe4.  Boe4 verwijst mensen die op zoek naar een herplaatser zijn, of hun hond willen herplaatsen, door naar de stichting en de stichting verwijst mensen die op zoek naar een pup zijn door naar Boe4.

De samenwerking met de NBC .
De NBC verwijst mensen die op zoek naar een herplaatser zijn, of hun hond willen herplaatsen, door naar de stichting en de stichting verwijst mensen die op zoek naar een pup zijn door naar de NBC.

Wij willen alle mensen die de Stichting Bouviersupporters op verschillende manieren hebben ondersteund, heel hartelijk danken en wij hopen op hun steun te kunnen rekenen in de toekomst.

Vooruitblik 2022

Ons allerbelangrijkste doel is en blijft natuurlijk het bemiddelen van bouviers die om wat voor reden dan ook niet bij hun eigenaar kunnen blijven.
Wij hopen dat de ontwikkeling rondom de corona zo zullen worden dat er alsnog een wandeling georganiseerd kan worden
.
Zoals uit de bovenstaande grafiek blijkt bestaat 7% van de kosten uit vergoeding voor begeleiding van herplaatsingen en controles en zijn de donaties aan derden 1%. De kosten voor opvang en medische kosten zijn 78%. De kosten voor websites, telefoon, bank, porto- en kantoorkosten zonder welke de stichting niet kan functioneren bedroegen 14% van de uitgaven.

Evaluatie 2021.

De financiële positie blijft zeer sterk en de kosten van de organisatie blijven, dankzij het feit dat bestuur en medewerksters hun werk zonder vergoeding voor hun werkzaamheden verrichten, zeer beperkt.

Daardoor is het mogelijk, dat de stichting de inmiddels zeer aanzienlijke inkomsten van de stichting grotendeels kunnen aanwenden voor opvang en medische kosten van bouviers en donaties voor hulp aan bouviers aan derden.

De inkomsten in 2021 waren € 4.981,77 tegen begroot € 4.000,00.
De kosten in 2021 bedroegen € 4.788,48 tegen begroot € 6.515, 00.
Het resultaat in 2021 is een positief resultaat van € 193,29 tegen begroot een negatief resultaat van € 2315,00.
In de begroting 2021 was er €2.500,00 voor de viering van het 10-jarige bestaan opgenomen. Deze dag kon niet door gaan. Mede daardoor is er een klein positief resultaat in 2021.

Per 31 december 2021 bedraagt het eigen vermogen van de stichting € 20.584,16 op een balanstotaal van € 20.601,26.

Het banksaldo en het eigen vermogen tonen een stijgende lijn en het financiële resultaat is alleszins bevredigend. De liquide middelen en het eigen vermogen zijn ruim voldoende zodat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen.
Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
© Stichting Bouviersupporters 2010 - 2023